Airam Code of Conduct / Affärsetik

Varje anställd inom Airam Electric (arbetstagare, ledning och styrelsemedlemmar) ska följa Airams regler för tillvägagångssätt samt riktlinjerna för affärsetik. Vi förutsätter också att alla våra samarbetspartners och intressenter arbetar på ett ansvarsfullt sätt.

Vi följer aktuell lagstiftning. 

 • I all vår verksamhet följer vi gällande nationella lagar, regler, förordningar och avtal. 
 • Vi ser till att vårt dataskydd- och säkerhet är adekvat. Vi kräver samma även av våra intressenter.

Respekt för mänskliga rättigheter. 

 • Inom vår affärsverksamhet respekterar vi internationellt erkända mänskliga rättigheter. Vi behandlar alla jämlikt, med respekt för varje individs unika människovärde, integritet och rättigheter. 
 • Vi tolererar inte diskriminering, mobbning, trakasserier, kränkningar eller utnyttjande, inkluderat tal, gester och fysisk kontakt. 
 • Vi förutsätter att även våra samarbetspartners respekterar alla internationellt erkända mänskliga rättigheter, och vi tolererar inga människorättskränkningar i vår leverantörskedja. 

Rättvis och säker arbetsmiljö. 

 • Vi respekterar varandra och delar ansvaret för att skapa en rättvis arbetsgemenskap och en trivsam arbetsatmosfär. Uppskattning och en genuin vilja att hjälpa bygger upp en bra arbetsplats, där alla kan trivas och känna sig trygga. 
 • Var och en av oss kan påverka sin arbetsmiljö positivt genom att fatta ansvarsfulla beslut i sitt dagliga arbete och arbeta på ett professionellt, transparent och rättvist sätt.  
 • Vi ser tillsammans till att alla har adekvata och säkra arbetsförhållanden utan hälsorisker. 
 • Arbetet som chef förutsätter jämställdhet samt gott och ansvarstagande ledarskap. Chefen främjar med sitt eget agerande konstruktiv diskussion genom att uppmuntra alla medarbetare till att föreslå utvecklingsidéer, ingripa i eventuella missförhållanden samt genom att erbjuda likvärdiga fortbildningsmöjligheter för kontinuerlig utveckling. 
 • Som arbetsgivare respekterar Airam fackföreningsfrihet och frihet att organisera sig. 

Vår verksamhet är transparent och enligt principerna för rättvis konkurrens.   

 • Vi behandlar alla kunder, leverantörer och andra intressenter likvärdigt. 
 • Vi accepterar inte mutor eller annan korruption i någon form. Som mutor definieras erbjudande eller mottagande av vilken som helst värdefull gåva, betalning eller annan förmån med syftet att uppnå otillbörlig nytta. Även missbruk av befogenheter eller position för privat nytta definieras som muta.  Dessa riktlinjer får inte kringgås med hjälp av tredje part.
 • Vi är måttliga i vår representation och våra affärsgåvor, enligt Airams instruktion

Vi undviker intressekonflikter. 

 • Vi strävar efter att i alla situationer agera med transparens och likvärdighet. 
 • Vid val av medarbetare eller samarbetspartners till Airam samt vid konkurrensutsättning av produkt eller service, ska man se till att det inte uppstår intressekonflikt. 
 • Avtal eller anställning av släktingar, vänner, bekanta eller företag som de representerar baseras inte på personliga relationer till Airams personal, utan alltid på kunnande och yrkeskompetens. Om det finns en intressekonflikt får inte medarbetaren som berörs delta i beslutet om anställning eller där så är fallet, konkurrensutsättningens resultat. 

Respekt för miljön och minimering av skadlig miljöpåverkan.

 • Vi åtar oss till att kontinuerligt förbättra våra produkter och vår verksamhet för att minska miljöpåverkan och optimera användningen av resurser. Våra val stöder användning och utveckling av miljövänlig teknik. 
 • Vi uppmärksammar miljön i alla materialval samt anskaffningar, och vi strävar efter lätt återanvändning, handledning och minimering av avfall inom hela värdekedjan.
 • Vi är uppmärksamma på utsläpp och annan miljöpåverkan av leveranser och resor och planerar därför noggrant transporterna med våra samarbetspartners samt undviker onödiga flygresor genom att optimera ruttval även för affärsresor.  

Om du möter uppförande som bryter mot Airams värderingar eller etiska riktlinjer, eller situationer som är i strid med denna instruktion, ska du kontakta din chef eller annan tillförlitlig instans, så att du kan vid behov diskutera ärendet.