Integritetspolicy för vår kunddatabas

I följer EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR). Vi samlar in och behandlar personuppgifter om våra kunder i syfte att erbjuda kundspecifika förmåner och ge den bästa möjliga servicen samt kommunicera öppet, tydligt och transparent.

Registerhållare

Airam Ab, Uppköparvägen 7, 12044 Årsta, Sverige (nedan Airam)

Databasens namn

Kunddatabasen

Syftet med personuppgifterna

Enligt EU:s dataskyddsförordning ska registerhållaren ha kunskap om varifrån data är inhämtade. Airams kunddatabas bygger på uppgifter som samlats in till kundregistret inför en kundrelation, genom en pågående kundrelation eller utifrån en persons yrkestitel eller yrkesposition. Personuppgifter insamlas för ett visst, specifikt och lagligt ändamål med kundernas och intressegruppernas medgivande.

I vår kunddatabas registreras endast företagskunder. Registret används endast för hantering av kundärenden (bl a leveranser och fakturering) samt marknadsföring (nyhetsbrev och webbutik). Airam samlar inte in uppgifter om privatpersoner i marknadsföringssyfte.

Databasens innehåll

Databasen innehåller personuppgifter om Airams kunder, dvs:

  • kontaktuppgifter
  • uppgifter om kundrelationen

Överlåtelse av uppgifter

Airam har beslutat att inte överlämna uppgifter till tredje part eller per automatik automatik till Airams övriga samarbetspartners.

Ibland uppkommer dock behov av att överföra uppgifter till tredje part t ex i lagrings-, analys- eller marknadsföringssyfte. Vi samarbetar endast med pålitliga samarbetspartners, med vilka vi tecknat omfattande dataskydds- och databehandlingsavtal. I avtalen har hänsyn tagits till lagstiftningen och kraven i EU:s dataskyddsförordning.

Airams samarbetspartners har inte tillåtelse att använda sig av uppgifterna i egna syften eller att sprida dem vidare.

Rätten att radera och kontrollera uppgifterna

Kunden har rätt att

  • kontrollera uppgifter som finns lagrade i registret om kunden själv
  • få veta vilka uppgifter som finns lagrade i registret om kunden själv
  • begära korrigering eller radering av uppgifterna.

Kunden kan när som helst lämna vår e-postlista och tacka nej till vår elektroniska direktmarknadsföring via en länk i vårt elektroniska nyhetsbrev. Om du vill kontrollera dina uppgifter hos oss, skicka en skriftlig och undertecknad begäran till adressen Airam Ab, Uppköparvägen 7, 12044 Årsta, Sverige. Vi strävar efter att behandla din begäran inom rimlig tid.

Airam avlägsnar även på eget bevåg sådana kunduppgifter från databasen, vars existens inte längre anses ha affärsmässig grund.