Ansvarsfull leverantörskedja

Ansvarsfull leverantörskedja

Vi utvecklar hållbarheten i vår leverantörskedja genom att samarbeta med långsiktiga underleverantörer och partners, och vi styrs av följande principer, åtgärder och mål: 

  • Vi övervakar etiken, mänskliga rättigheter och miljöpåverkan vid produktion i högriskländer genom amfori BSCI-auditer. 
  • Vi kräver energieffektivitet i produktionsprocesser. 
  • Vi erkänner utmaningarna med att fastställa ursprunget för råvaror och de långa leverantörskedjor som är typiska för elektroniska produkter. Vi har påbörjat arbetet med konfliktmineraler. 
  • Vi följer RoHS- och REACH-förordningarna för att minimera användningen av farliga ämnen.
  • Vi uppmärksammar miljöpåverkan vid upphandling av produktion och logistiktjänster. 
  • I våra marknadsförings- och försäljningsprocesser fokuserar vi på korrekthet i data, smidig hantering av reklamationer och serviceutveckling. 

» Läs mer om våra årliga hållbarhetsmål.

Många hållbarhetsfrågor som är viktiga för Airam sträcker sig bortom våra egna väggar. Våra produkter tillverkas i Finland, Europa och Asien. Inköpskedjor ned till råmaterial sträcker sig ännu längre. Vi erkänner utmaningarna med långa leverantörskedjor, såsom svårigheten att spåra och de begränsade möjligheterna att faktiskt påverka ursprung, produktionsförhållanden eller miljöeffekter av de sällsynta råmaterial som behövs i elektrisk och elektronisk utrustning.

Kontraktsvillkor 

Vi har dock börjat arbeta med våra leverantörer för att säkerställa och utveckla hållbarheten i vår leverantörskedja. Vi samarbetar endast med partners som är engagerade i etiska, människovänliga och miljövänliga aktiviteter. Vi kräver att våra leverantörer åtar sig amforis uppförandekod, följer nationell och EU-lagstiftning om kemikalier samt undviker användning av konfliktmineraler från riskområden.

Leverantörsrevisioner 

Vi strävar efter långsiktiga partnerskap för att utveckla både kvalitet och hållbarhet tillsammans med våra leverantörer. Vi övervakar ansvarstagandet i vår leverantörskedja med tredjepartsamfori BSCI-auditeringar. Vi genomför även fabriksbesök själva och har nära kontakt med våra leverantörer. 

Process för omsorgsplikt 

Under 2024 inför vi en ny process för omsorgsplikt. Som en del av detta arbete kartlägger vi de mänskliga rättigheterna och miljöriskerna i vår leverantörskedja.

Leverantörskedja

supply chain 2023

Kundcentrerad produktutveckling 

Vår produktutveckling bygger på att designa högkvalitativa, säkra, lättinstallerade, energieffektiva och långlivade produkter som uppfyller alla tillämpliga lagar och standarder samt tillgodoser kundens behov.

Råmaterial 

Vid valet av råmaterial följer vi tillämplig lagstiftning för att säkerställa att våra produkter är säkra för miljön och människors hälsa. Våra leverantörer åtar sig att inte använda konfliktmineraler från riskområden.

Produktionsprocess 

Vår egen produktion följer ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001-standarderna. Vi använder 100% förnybar elektricitet vid vår fabrik i Lahti.

Genom amfori BSCI-auditeringar säkerställer vi att våra produkter tillverkas under lämpliga arbetsförhållanden som inte skadar miljön och att arbetstagare erhåller minst lokal minimilön, behandlas jämlikt samt att ingen barn- eller tvångsarbetskraft används.

Transport 

Vi strävar efter att optimera transporterna och föredrar lågutsläppssätt för transport. 

Lagerhantering 

Vi tar hand om våra anställdas säkerhet, välbefinnande och arbetstillfredsställelse. Vårt arbetsmiljö- och säkerhetssystem uppfyller ISO 45001-standarden. När det är möjligt återanvänder vi förpackningsmaterial eller skickar dem vidare för återvinning. 

Kvalitetssäkring 

Vi samarbetar nära med våra leverantörer och laboratorier för att säkerställa att varje produkt testas och godkänns innan den lanseras på marknaden. Vårt kvalitetsteam i Kerava inspekterar och testar produkter och hanterar reklamationer utan dröjsmål. 

Marknadsföring och försäljning 

Det är viktigt för oss att erbjuda tydlig och korrekt produktinformation, oavsett om det gäller förpackningar, kundmöten eller elektronisk kommunikation. I digitala tjänster lägger vi stor vikt vid dataskydd och användarvänlighet.

Transport till kunder 

Vi samarbetar med våra kunder för att optimera transporterna.

Användning och underhåll 

Vi hjälper våra kunder att använda våra produkter på ett energieffektivt sätt. Vi tillhandahåller information om produkternas tekniska funktioner samt instruktioner för användning, underhåll och återvinning. 

Återvinning 

Vid produktutformningen beaktar vi möjligheterna till återanvändning och återvinning av material. Vi ger vägledning till våra kunder om återvinning av produkter och förpackningar.