Ansvarstagande hos Airam

Airams ansvarsarbete styrs av Airams värderingar, strategi, ansvarsstrategi, Code of Conduct-anvisningarna samt Airams olika verksamhetsprinciper, såsom principer för god företagsstyrning.

Sherwood-tapahtuma roosanauha-tempaus

I Airams ansvarsprinciper definieras de grundläggande löftena om ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar och de konkreta mål, åtgärder och mätare som hör ihop med dessa. Vi utvecklar vår verksamhet tillsammans – målinriktat, balanserat och jämsides. På det sättet ser vi till att ansvarstagande är en fast del av Airams verksamhetsstrategi, ledning, beslutsfattande och dagliga arbete. Företagsledningen och styrelsen har starkt förbundit sig till dessa mål.

Målprogrammet för hållbar utveckling  (Agenda 2030) syftar till att utrota extrem fattigdom samt att få till stånd en hållbar utveckling som tar hänsyn till miljön, ekonomin och människan i likvärdig grad. Programmets bärande princip är att ingen ska bli efter i utvecklingen.

Dessutom har Airam förbundit sig atti all sin verksamhet stödja FN:s målprogram för hållbar utveckling (Agenda 2030, Sustainable Development Goals SDGs), som syftar till att utrota extrem fattigdom samt att få till stånd en hållbar utveckling som tar hänsyn till miljön, ekonomin och människan i likvärdig grad. 

Etisk och lönsam affärsverksamhet

Etisk och lönsam affärsverksamhet

Vi utvecklar produkt- och tjänsteutbudet samt affärsverksamheten för att motsvara våra kunders behov med iakttagande av lönsamhet och etiska principer.

 • Vi sörjer för affärsverksamhetens lönsamhet.
 • Vi utvecklar produkt- och tjänsteutbudet efter våra kunders behov. 
 • Vi ser till att våra underleverantörer agerar ansvarsfullt och etiskt.
 • Vi ser till att vår kommunikation och vår marknadsföring är öppen och transparent.
 • Vi bekämpar grå ekonomi och korruption.
 • Vi utvecklar produktionsprocesserna för att säkerställa kvaliteten i våra produkter och vår kundservice. 
Social ansvar för anställda, samhällsansvar

Social ansvar för anställda, samhällsansvar

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete i en ansvarstagande, trygg och inspirerande miljö. Vi satsar på medarbetarnas yrkesmässiga utveckling. Vi tar vårt samhällsansvar i vår roll som arbetsgivare och skattebetalare samt genom att verka aktivt i närsamhället. 

 • Vi erbjuder ett meningsfullt arbete och satsar på en kunnig, motiverad och välmående personal. 
 • Vi betalar lönerna i tid och betalar lagstadgade avgifter punktligt.
 • Vi sörjer för en säker arbetsmiljö.
 • Vi främjar jämställdhet.
 • Vi bekämpar korruption och mutor. 
 • Vi värdesätter och satsar på finländsk kompetens.
 • Vi tar vårt samhällsansvar som skattebetalare och arbetsgivare.
 • Vi utvecklar vårt 100-åriga företags insatser för branschen och samhället.  
 • Vi stöder etiskt godkända organisationer och samarbetar med stat, städer, museer och utbildningsanstalter.
 • Vi stöder lokal välmåga och verksamhet i Kervo.
Miljöansvar symbol

Miljöansvar

Vi uppmärksammar verksamhetens miljöpåverkan och utvecklar verksamheten för att minimera negativa effekter och främja en cirkulär ekonomi. Vi mäter effekterna och kommunicerar resultaten öppet.

 • Fortlöpande kvalitetsutveckling av planerings- och produkthanteringsprocesser.
 • Förstå och mäta produkternas miljöpåverkan.
 • Vi strävar efter att minimera produkternas negativa miljöpåverkan under hela livscykeln.
 • Produkter, lösningar och processer som mildrar klimatförändringarna.
 • Vi garanterar produkternas säkerhet och återvinningsbarhet och främjar lösningar baserade på cirkulär ekonomi.
 • Vi satsar på funktionella och miljövänliga förpackningar.
 • Vi ökar medvetandet om energieffektivitet, säkerhet och återvinning. 
 • Vi tar hänsyn till miljövänligheten i vår egen verksamhet (fastigheter, resor).
 • Vi kommunicerar öppet om miljöfrågor till intressentgrupper. 
 • Vi satsar på återvinning och att förebygga uppkomst av avfall.
 • Vi stöder naturens mångfald.
Ansvarsfull produktionskedja symbol

Ansvarsfull produktionskedja

Vi väljer noggrant våra underleverantörer och samarbetspartner och utvecklar processerna tillsammans. Vi övervakar produktion och logistik genom avtal, riktlinjer och regelbunden uppföljning.

 • Vi övervakar etiska aspekter av produktionsförhållanden och uppfyllandet av mänskliga rättigheter samt produktionens miljöpåverkan (Supplier Code of Conduct).
 • Vi kräver energieffektivitet i produktionsprocesserna. 
 • Vi är medvetna om svårigheten att kartlägga råvarornas ursprung och har påbörjat ett utredningsarbete för att minimera användningen av knappa råvaror och farliga kemikalier.
 • I upphandlingar som rör produktion och logistik uppmärksammar vi miljöeffekterna.
 • I marknadsförings- och försäljningsprocesser satsar vi på ansvarstagande, korrekt information, reklamationsprocesser och utveckling av servicen.