Airams arbete med kvalitet och ansvarsfullhet erkänns: Trippel ISO-certifiering

Airams arbete med kvalitet och ansvarsfullhet erkänns: Trippel ISO-certifiering

Vårt långsiktiga engagemang för att utveckla kvalitet, miljöansvar, arbetsmiljö och säkerhet fick erkännande i mars 2024, när DNV tilldelade vårt ledningssystem ISO 9001-, ISO 14001- och ISO 45001-certifikat. Denna certifiering omfattar planering, marknadsföring och försäljning av våra produkter, vår egen produktion i Lahtis samt de processer och stödfunktioner som stödjer dessa.

Kvalitetscertifieringen omfattar hela koncernen, medan miljö- och arbetsmiljö- och arbetsplatssäkerhetscertifikaten täcker våra fabriker i Lahtis, vårt logistikcenter och huvudkontor i Kerava.

"Den externa revisorns tilldelning av certifieringen bekräftar vårt långvariga engagemang för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. På Airam är principen om kontinuerlig förbättring kärnan i vår filosofi: vi strävar ständigt efter att förbättra oss. ISO-certifieringen är resultatet av en gemensam ansträngning där alla på Airam har bidragit", förklarar Airams ansvars- och kvalitetschef Siina Hara.

För Airam är ansvarstagande en resa. Vi har under många år arbetat för att förbättra kvaliteten, miljön och arbetsmiljön, och resan mot ISO-certifiering påbörjades officiellt 2022. Projektet har engagerat medarbetare från hela koncernen, och koncernledningen har från början varit aktivt involverad. Under projektets gång har vi granskat produktions- och verksamhetsprocesser, tydliggjort ansvarsområden, identifierat miljöpåverkan och satt mål för att höja kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöstandarden.

Vid certifieringsrevisionerna fick vi positiv feedback på flera områden, inklusive vår förmåga att identifiera miljöpåverkan, våra mål som stödjer vår övergripande strategi, vår säkerhetskultur samt innovativa marknadsförings- och försäljningsverktyg och metoder.

De ISO-certifikat som tilldelats Airam:

ISO 9001 standardiserar principerna för ett kvalitetsledningssystem för organisationer. Enligt ISO 9001 investerar en effektiv organisation i kundnöjdhet, effektiva processer och kontinuerlig förbättring samt hanterar sina verksamheter riskbaserat. Ett av ledningssystemets mål är att säkerställa att våra produkter uppfyller lagstadgade och kundkrav.

ISO 14001 är den mest erkända internationella standarden för miljöledning. Enligt denna standard ska en organisation identifiera och hantera såväl positiva som negativa miljöpåverkningar av sina verksamheter och produkter.

ISO 45001 är en internationell standard för arbetsmiljö och säkerhet. Enligt denna standard ska en organisation identifiera och hantera risker relaterade till arbetsmiljö och arbetsplats samt säkerställa att arbetstagare kan delta i skyddsarbetet för sin egen hälsa och säkerhet.

 

På bilden från vänster Erik Frejinger (VD, Airam AB), Siina Hara (ansvarig för hållbarhet och kvalitet) samt Jan Norss (arbetsmiljö- och logistikchef).