Eettiset toimintaperiaatteet

Kaikkien Airamin työntekijöiden, johdon ja hallituksen jäsenten tulee noudattaa Airamin eettisiä periaatteita. Olemme amforin jäsenenä sitoutuneet noudattamaan myös amforin eettisiä ohjeita (Code of Conduct) toiminnassamme ja liiketoimintasuhteissamme. Edellytämme vastuullista toimintaa kaikilta yhteistyökumppaneiltamme ja sidosryhmiltämme.

Noudatamme lakia. 

 • Noudatamme kaikessa toiminnassamme voimassa olevia kansallisia lakeja, säädöksiä ja sopimuksia.
 • Huolehdimme asianmukaisesta tietosuojasta ja - turvasta.  Samaa vaadimme myös kaikilta sidosryhmiltämme.

Kunnioitamme ihmisoikeuksia.

 • Kunnioitamme toisiamme ja vastaamme jokainen osaltamme reilun työyhteisön sekä viihtyisän työilmapiirin luomisesta. Toistemme arvostamisesta ja aidosta auttamishalusta rakentuu toimiva työyhteisö, jossa kaikkien on hyvä ja turvallista työskennellä.
 • Jokainen meistä voi vaikuttaa positiivisesti työympäristöön tekemällä vastuullisia päätöksiä päivittäisessä työssä sekä työskentelemällä ammattitaitoisesti, avoimesti ja rehdisti. 
 • Huolehdimme yhdessä, että työolosuhteet ovat kaikilla asianmukaiset ja turvalliset eivätkä ne aiheuta vaaraa terveydelle. 
 • Esihenkilönä toimiminen edellyttää tasa-arvoista, hyvää sekä vastuullista johtamista. Esihenkilö edistää toiminnallaan rakentavaa keskustelua rohkaisemalla työntekijöitä tekemään kehitysehdotuksia, puuttumaan mahdollisiin epäkohtiin sekä kannustamalla jatkuvaan kehittymiseen tasapuolisin koulutusmahdollisuuksin.
 • Työnantajana Airam kunnioittaa yhdistymisvapautta ja vapautta järjestäytyä ammatillisesti.

Toimimme avoimesti ja reilun kilpailun periaatteiden mukaisesti.  

 • Kohtelemme kaikkia asiakkaita, toimittajia sekä muita sidosryhmiä tasa-arvoisesti.
 • Olemme kohtuullisia vieraanvaraisuudessa ja liikelahjoissa noudattaen Airamin ohjeistusta. 
 • Emme hyväksy lahjontaa tai muuta korruptoitunutta toimintaa missään muodossa. Lahjontana pidetään, minkä tahansa arvokkaan lahjan, maksun tai edun tarjoamista tai vastaanottamista kyseenalaisen hyödyn saamiseksi. Lahjontaa on myös toimivallan tai aseman väärinkäyttö yksityisen edun tavoittelemiseksi. Näitä periaatteita ei saa kiertää myöskään kolmannen osapuolen avulla. 

Vältämme eturistiriidat.

 • Pyrimme kaikissa tilanteissa läpinäkyvään ja tasa-arvoiseen toimintaan. 
 • Airamin työntekijöitä ja yhteistyökumppaneita valittaessa tai tuotteen sekä palvelun kilpailutusta suoritettaessa on huomioitava, ettei tilanteesta aiheudu intressiristiriitaa. 
 • Sukulaisia, ystäviä tai tuttavia tai heidän edustamiaan yhtiöitä ei palkata tai tehdä sopimuksia sen perusteella, että heillä on henkilökohtaisia suhteita Airamin henkilökuntaan, vaan aina osaamisen ja ammattitaidon perusteella. Jos intressiristiriita ilmenee, ei kyseinen henkilökuntaan kuuluva henkilö voi olla mukana päättämässä työntekijän tai yhteistyökumppanin valinnasta tai kilpailutuksesta. 

Kunnioitamme ympäristöä ja minimoimme haitalliset ympäristövaikutukset.

 • Olemme sitoutuneet parantamaan tuotteitamme ja toimintaamme jatkuvasti ympäristövaikutusten vähentämiseksi ja resurssien kulutuksen optimoimiseksi. Teemme valintoja, jotka tukevat ympäristöystävällisen tekniikan käyttöönottoa ja kehittämistä. 
 • Huomioimme ympäristöasiat kaikissa materiaalivalinnoissa sekä hankinnoissa ja pyrimme helppoon kierrätettävyyteen, opastukseen sekä jätteen määrän vähentämiseen koko arvoketjussa. 
 • Kiinnitämme huomiota kuljetuksista ja matkustamisesta aiheutuviin päästöihin ja muihin ympäristövaikutuksiin suunnittelemalla kuljetukset huolellisesti yhteistyökumppaniemme kanssa sekä välttämällä turhia lentoja optimoimalla reittivalinnat myös liikematkustuksessa.

 

Jos kohtaat Airamin arvojen tai eettisten toimintaohjeiden vastaista käytöstä tai tilanteita, jotka ovat ristiriidassa tämän ohjeistuksen kanssa, ole yhteydessä esihenkilöösi tai muuhun luotettavaan tahoon.